Gradnja hitre ceste na Koroško bo stekla še na dveh sklopih, za katera je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. DARS je namreč danes sklenil pogodbo za gradnjo sklopov B in H – Škalsko jezero ter Konovo – na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem. Dela bo za pogodbeno vrednost 55,45 milijona evrov (brez DDV) izvedel konzorcij Strabag in ljubljanska podružnica Strabag AG.

Pogodbo sta s strani družbe DARS podpisala predsednik uprave mag. Valentin Hajdinjak in članica uprave dr. Lidija Kegljevič Zagorc

Obseg sklopa B – Škalsko jezero

Trasa:

 • hitra cesta od km 2+145 do km 2+260 (izvede se samo viadukt Škalsko jezero v dolžini 105,15 m),
 • deviacija 1-21 regionalne ceste Velenje–Škale (v dolžini 941,68 m),
 • deviacije ostalih cest in rekreacijskih poti.

Objekt:

 • viadukt Škalsko jezero.

Viadukt sestavljata dva ločena samostojna objekta, dolžine 105,15 m med osmi dilatacij. Gradnja je predvidena z uporabo tehnologije gradnje na odru. Temeljenje objekta je globoko na pilotih fi 150 cm.

Ostale ureditve:

Sklop B – Škalsko jezero obsega tudi dela za ureditev odvajanje in zadrževanje padavinskih voda, prestavitve in novogradnje komunalnih vodov, izvedbo vodnogospodarskih ureditev ter krajinsko ureditev.

Obseg sklopa H – Konovo

Trasa:

 • hitra cesta od km 2+251,74 do km 2+420,00,
 • priključek Škale 2-3 (priključni kraki B,C, A in D – delno),
 • deviacija 1-23 (navezovalna cesta, dolžine 1.826,36 m),
 • deviacije ostalih cest in rekreacijskih poti.

Objekti:

 • viadukt Konovo: viadukt poteka preko petih polj z razpetinami 27,2+34,0+30,0+26,0+22,6 m, skupne dolžine 139,80 m ter celotne dolžine 141,8 m; gradnja je predvidena na fiksnem podpornem odru in s sistemom gradnje po poljih; temeljenje objekta je globoko na pilotih fi 120 cm;
 • predor Konovo: enocevni predor Konovo se nahaja na navezovalni cesti; predor je dolg 497,33 m in je predviden za dvosmerni promet; na platoju pred predorom na severnem portalu je predvidena pogonska centrala za napajanje sistema razsvetljave predora v času obratovanja;
 • mostova preko reke Pake v krožišču na regionalni cesti Velenje–Mislinja;
 • podporne in oporne konstrukcije.

Ostale ureditve:

Sklop H – Konovo zajema ureditve t. i. navezovalne ceste (deviacija 1-23b) od novega krožišča na obstoječi glavni cesti Velenje–Slovenj Gradec v naselju Škale do priključka Škalsko jezero (navezava na sklop B – Škalsko jezero). V okviru izgradnje navezovalne ceste je predvidena izgradnja in ureditev novih krožišč, križanj z obstoječimi cestami in ureditev deviacij.

Stanje na ostalih gradbenih sklopih

Kot je znano, je bil na 17,5 km dolgi trasi odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem doslej dokončan sklop D – Gaberke. V izgradnji je sklop F – Jenina, kjer pri Darsu načrtujejo dokončanje gradbenih del še letos.

Ta mesec bodo lahko dela stekla še na sklopih B – Škalsko jezero ter H  – Konovo. To pomeni, da so oddana dela na polovici od osmih sklopov hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Pridobljeno je bilo tudi delno gradbeno dovoljenje za sklop G – Podgorje, DARS pa je vložil tudi že vloge za gradbeno dovoljenje za sklope E – Velunja, C – Škale, A – Velenje in drugi del delnega gradbenega dovoljenja za Podgorje.

Za 14-kilometrski odsek Šentrupert–Velenje je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za celotni odsek. Na podlagi določil gradbenega zakona se bo v fazi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja po pridobljenih mnenjih ter na podlagi stanja pridobljenih zemljišč odločilo, ali bo za odsek pridobljeno eno ali več delnih gradbenih dovoljenj, s katerimi bi pospešili pričetek gradnje.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here