Pravkar so se pričela dela na prestavitvi portala elektronskega cestninjenja, kar je uvod v naslednji teden pričeto celostno obnovo odseka severne ljubljanske obvoznice H3 med razcepom Zadobrova in priključkom Šmartinska cesta ter dela odseka med priključkom Šmartinska cesta in krožiščem Tomačevo, ki bo potekala v več fazah.

Severna ljubljanska obvoznica med Zadobrovo in Novimi Jaršami (fotografija: Mapri Proasfalt d.o.o.)

Do petka, 5. avgusta 2022, bo oviran promet na območju razcepa Zadobrova. Sledi naslednja faza del, ki bo trajala predvidoma do sredine septembra, ko bo promet proti Zadobrovi potekal po dveh zoženih pasovih ter na kraku razcepa Zadobrova proti Novemu mestu (na vzhodno ljubljansko obvoznico) samo po enem pasu. V naslednjih fazah obnove bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Letos bodo dela potekala predvidoma do začetka zimske sezone, čez zimo bodo zapore odstranjene, tako da bodo dela pod zaporami cestišča znova stekla z aprilom in se v celoti zaključila do začetka julija 2023.

Za celostno rekonstrukcijo cestnega telesa na severni ljubljanski obvoznici H3 med Zadobrovo in Novimi Jaršami je bila na javnem razpisu izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba izvajalcev v skupnem nastopu Mapri Proasfalt d.o.o., Ljubljana (vodilni partner), Remont d. d. in Remont NG d. o. o. (partnerja). Pogodbena vrednost znaša 18.865.467,87 EUR brez DDV, rok izvedbe je 180 dni. 

Naročilo obsega celostno rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov hitre ceste H3 od razcepa Zadobrova do obnove, zaključene na odseku Tomačevo–Šmartinska cesta v letu 2021:

  • zaradi dotrajanosti vozišča se izvede zamenjava voziščne konstrukcije;
  • na delu H3 od priključka Šmartinska cesta do razcepa Zadobrova se izvede razširitev obstoječe hitre ceste: proti Novim Jaršam za dodatni vozni pas, proti Zadobrovi pa za dodatni vozni in odstavni pas, skladno s prometno študijo območja, ki vključuje tudi izgradnjo polnega priključka Leskoškova cesta;
  • na območju za prepletanje na odseku med Tomačevim in Šmartinsko cesto se izvede nova odstavna niša, ki zahteva izdelavo oporne konstrukcije;
  • zamenjajo se vse varnostne ograje (betonske in jeklene);
  • skladno z ugotovitvami študije obremenitve s hrupom se na odseku Tomačevim in Šmartinsko cesto v srednjem ločilnem pasu na razdalji 995 metrov postavi integrirano betonsko varnostno ograjo s protihrupno ograjo;
  • postavi se sedem novih portalov in en polportal, namenjenih kažipotni signalizaciji;
  • postavi se nov elektronski portal čez severno obvoznico H3;
  • zamenja se cestna razsvetljava;
  • izvede se nova horizontalna prometna signalizacija;
  • prestavi se portal za elektronsko cestninjenje težkih vozil proti razcepu Zadobrova (zaradi izgradnje dodatnih pasov).
Ureditev na severni ljubljanski obvoznici H3 na območju priključka Leskoškova (vizualizacija: Promico d.o.o.)

Rekonstrukcija priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3

DARS v sofinanciranju z Mestno občino Ljubljana od začetka lanskega oktobra izvaja rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3. Dela obsegajo izgradnjo polnega avtocestnega priključka na Leskoškovo cesto, vključno z razširitvijo severne servisne ceste v dvopasovnico, izgradnjo krožnega križišča na severni in južni strani, rekonstrukcijo obstoječega nadvoza, gradnjo novega nadvoza ob obstoječem nadvozu, gradnjo nadvoza zaradi poteka priključnega kraka C s H3 (izvoz s H3 v smeri Zadobrove) pod južno servisno cesto, gradnjo podvoza zaradi poteka južne servisne ceste pod priključnim krakom južnega krožnega križišča na obstoječ nadvoz, prestavlja se Pot ob žici, kar zahteva gradnjo podhodov pod južnim krožnim križiščem, izgradnjo novih jeklenih portalov, izgradnjo novih opornih/podpornih zidov, preureditve cestne razsvetljave, prestavitve in ureditve telekomunikacijskega in optičnega omrežja, električnih inštalacij in električne opreme, prestavitev in zaščita klica v sili, ureditve vodovoda in plinovoda.

Pogodba z izbranim izvajalcem v skupnem nastopu Mapri Proasfalt d. o. o. (vodilni partner),  Markomark Nival d. o. o. in Remont d. d. (partnerja) je bila sklenjena v vrednosti 9.295.044,91 EUR brez DDV (delež DARS: 7.619.292,71 EUR, delež MOL: 1.675.752,20 EUR). Rok izvedbe  je 14 mesecev, to je do začetka decembra letos.

Trenutno sta na priključku Leskoškova zaprta kraka A (izvoz s H3 v smeri proti Tomačevemu) in D (uvoz na hitro cesto v smeri proti Zadobrovi), zaprta je tudi servisna cesta ter del Leskoškove ceste jug in zahod. Dela potekajo na severni in južni strani na objektih in na voziščih. Uvoz na H3 v smeri Zadobrove in Leskoškova cesta jug bosta odprta predvidoma sredi septembra.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here