Foto: DARS

Izdano je gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi. Gradnja pet kilometrov dolgega odseka hitre ceste med obstoječim avtocestnim priključkom Novo mesto vzhod in Osredkom (Revozom) bo lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in zaključku izbora izvajalca del, predvidoma po koncu zime.

Celotna trasa južnega dela 3. razvojne osi je razdeljena na dva odseka:

  • 1. odsek – etapa 1 in etapa 2, v dolžini 5,05 km, od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Belokranjske ceste; 
  • 1. odsek – etapa 3 in etapa 4, v dolžini 12,8 km, od priključka Osredek do priključka Maline;
  • 2. odsek, od priključka Maline do MMP Metlika v dolžini 10,5 km in od Gradnika do Črnomlja jug v dolžini 20 km.

Odseki so glede izdelave projektne dokumentacije, pridobivanja zemljišč in postopkov pridobivanja gradbenih dovoljen v različnih fazah. 

 Za 1. in 2. etapo tretje razvojne osi jug, ki poteka na območju Mestne občine Novo mesto, je bila že pred časom zaključena izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI). Zdaj so pri Darsu prejeli tudi gradbeno dovoljenje po integralnem postopku za traso hitre ceste in mostova čez reko Krko. Pred tem je bila opravljena tudi ustna obravnava s stranskimi udeleženci, nevladno organizacijo ROVO in civilno iniciativo. Po proučitvi predloženih dokazil je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za odsek hitre ceste od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek. Že pred tem je DARS v okviru tega projekta pridobil gradbeno dovoljenje za prestavitev magistralnega plinovoda.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del po omejenem postopku, po katerem se je v prvi fazi preverjalo sposobnost ponudnikov za ta odsek, je zaključeno in odločitev je pravnomočna. V prihodnjih dneh sledi druga faza postopka javnega naročanja, v katerem bodo ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, pozvani k predložitvi ponudb. Gradnja odseka štiripasovne hitre ceste od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu do priključka Osredek bi tako lahko stekla najpozneje v začetku pomladi 2022, predvideni čas gradnje predmetnega odseka pa je 48 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Najvišja dopustna vrednost gradbenih del je 102,5 milijonov evrov.

Za izdelavo DGD in PZI na 3. in 4. etapi tretje razvojne osi jug, od priključka Osredek do priključka Maline, je bila v juliju 2020 sklenjena projektantska pogodba. Pretežni del geološko-geomehanskih del je zaključenih. Aktivno se nadaljuje z izdelavo strokovnih podlag in projektiranjem. V večjem delu trase hitre ceste je bila parcelacija že izvedena, tako da je v teku izdaja zadnjih parcelacijskih odločb. Izvajajo se aktivnosti za odkup objektov, ki so predvideni za rušitev, in zemljišč, potrebnih za gradnjo tretje osi. V tem mesecu so se pričele tudi aktivnosti za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. 

Na 2. odseku tretje razvojne osi jug, od priključka Maline do mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, je bila v oktobru podpisana pogodba za izdelavo Študije izvedbe projekta ter Predinvesticijske zasnove. Sledi izdelava projektne ter ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here